Lendületben a megye!
Komplex emberi erőforrás fejlesztési program a dinamikus Heves megyéért!

A projekt bemutatása

„Lendületben a megye” – Komplex emberi erőforrás fejlesztési program a dinamikus Heves megyéért!
TÁMOP-6.5.5-14-2015-0006

Heves megyében jelentős társadalmi egyenlőtlenségek figyelhetők meg a lakosság egészségében, különösen a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségi állapota kedvezőtlen. A lakosság korösszetétele, a munkanélküliség, az elszegényedés összefüggésben áll a lakosok egészségi és lelki állapotának romlásával. A lakosság egészségének fejlesztése össztársadalmi összefogást igényel. Jelen projekt keretében tervezett komplex beavatkozási program hozzájárul az egyének életminőségének és a munkaerő-piaci lehetőségének javításához.

A „Lendületben a megye”- Komplex emberi erőforrás fejlesztési program a dinamikus Heves megyéért! projekt megvalósításával célunk, hogy területi alapú megközelítéssel, Heves megye speciális adottságaihoz és igényeihez igazodó eszközökkel, ugyanakkor komplex módon fejlesszük az emberi erőforrást. A programok kísérleti jellegű kipróbálása egyes prioritások mentén tovább erősítették a komplex fejlesztési program szükségességét.

Kiemelt cél, hogy a gazdaságfejlesztési kulcsfolyamatok fejlesztéséhez a társadalmi kohézió fejlesztése társuljon, illetve fizikailag és mentálisan egészséges munkaerő álljon rendelkezésre a fejlesztésekhez. Ennek érdekében komplex társadalmi felzárkóztatásra, az érintett csoportok társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítésére van szükség. A megyei területi gazdaságfejlesztési programokat összehangolt foglalkoztatási intézkedésekkel, a felzárkózást elősegítő életvezetéssel, képzésekkel, az önszerveződés és a közösségi szemlélet ösztönzésével kívánjuk támogatni.

A megye lakosságának munkaképességét alapvetően meghatározza a testi és lelki egészség. A kedvezőtlen egészségi állapot hátterében meghatározó módon pszicho-szociális és kulturális tényezők, valamint az egészségtelen életmód állnak. Az életmód nem csupán egyéni elhatározás kérdése, hanem az egészséges életvitelnek külső, társadalmi-gazdasági környezeti feltételei is meghatározóak.
Az emberek megoldatlan lelki problémái, a munkahelyi és családi konfliktusok, a munkanélküliségből, szociális problémákból fakadó lelki gondok, a gyermek és fiatalkorúak magatartásproblémái, beilleszkedési zavarai, az öngyilkosságok, és öngyilkossági kísérletek magas száma, a lakosok önértékelési válsága indokolja, hogy egyedi, komplex beavatkozással kiemelten foglalkozzunk a lakosság mentális állapotával.
Az egyének egészségük iránti felelőssége, az öngondoskodás képessége, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátítása, az emberek együttműködő-készsége, szociális érzékenysége mind hozzájárul az életminőség javításához, az egészségben eltöltött életévek, illetve munkaidő növeléséhez.
A fizikai és lelki egészség meghatározza az egyes emberek életét, életminőségét éppúgy, mint a társadalom jövedelemtermelő képességét, ezért a hatékony egészségnevelés, egészségfejlesztés jelentősége a fejlett társadalmakban egyre jobban felértékelődik a versenyképes munkaerő biztosításának egyik tényezőjeként is.

Szakmai programok:

Az alapvető életvezetési készségek fejlesztése az egészséges társadalomért
A megye lakosságának egészségi állapota mind a magyar, mind az európai országok tekintetében igen kedvezőtlen. A születéskor várható élettartam messze elmarad az európai uniós átlagtól, az országos arányokkal nagyjából megegyezik.
A megye haláloki, betegségi struktúrája az országos adatokhoz hasonlóan alakul, s a krónikus, nem fertőző betegségek uralják a morbiditási és mortalitási eredményeket, melynek következtében nem csupán a halálozás, de a korai halálozás is igen magas a térségben. A keringési betegségek, így a magas vérnyomás, az ischaemiás szívbetegségek, az anyagcsere betegségek, diabétesz, légúti megbetegedések, agyérbetegségek kialakulásának meghatározó oka a nem megfelelő életmódban keresendő. Így elsősorban a dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, kedvezőtlen táplálkozási szokások, fizikai inaktivitás tehetők felelőssé. A 2009-es ELEF alapján a régió kedvezőtlen képet mutat a megye lakosságának életmódbeli tényezőiről.
Egészségünket nagyban befolyásolja lelki állapotunk is, így a stressz, életkörülményekből fakadó problémák (alacsony jövedelem, munkanélküliség, munkahelyi stressz, túlhajszoltság) alapvetően rontja fizikai állapotunkat, továbbá gyakorta társul káros szenvedélyek használatával, így például dohányzással, rendszeres alkoholfogyasztással, drogok használatával.
A lakosok alkalmazkodó-készsége, belső motivációja, öngondoskodási képessége befolyásolja munkaerő-piaci lehetőségeiket és életminőségüket. Fontos cél ezen kulcsterületek komplex fejlesztése, mert hozzájárul a munkaerő munkaerő-piaci érvényesüléséhez és jó egészségállapotához egyaránt. Ezen készségek fejlesztése összességében hozzájárul a térség gazdasági versenyképességéhez és erősíti a társadalmi kohéziót. Mindezt célszerű az egészséges társadalom megalapozása érdekében az oktatás szintjén, iskolákban is elkezdeni, s nem csak munkahelyi szinteken.

A lakosság munkaerő-piaci alkalmazkodó-képességének javítása mentális és lelki fejlesztő módszerek segítségével
Heves megyében probléma, hogy nem áll rendelkezésre a munkaerő-piaci igények szerinti tudással, készségekkel, kompetenciákkal rendelkező motivált munkaerő. A foglalkoztatási arány a 15-64 év közötti korosztályt figyelembe véve 46,1%-os, az országban 49,7 % (2012).
A sikeres munkaerő-piaci részvétel egyik feltétele a foglalkoztatottak megfelelő iskolai végzettsége. A munkakeresők 44,7%-ának a végzettsége csak az általános iskola nyolc osztályát, vagy ez alatti szintet éri el. A megyében a befejezett legmagasabb végzettség tekintetében, az országos átlag alatt van a közép- és felsőfokú végzettségűek aránya.
A legsúlyosabb munkanélküliséggel sújtott térségekben egyes települések szegregációs spirálba kerültek, a tartósan munkanélkülivé vált, alacsonyan képzett és sok esetben hátrányosan megkülönböztetett emberek lakhatási körülményei és egészségi állapota rosszabb a többségi társadalom tagjaira jellemző átlagnál. A többségi és kisebbségi társadalom tagjai közötti szakadék mélyül, a kirekesztés fokozódik, az integráció egyre nagyobb nehézségekbe ütközik, ezért javulás csak hosszú távon, az oktatás és foglalkoztatás biztosításától remélhető. Ezen prioritás keretei közt a humán erőforrások fejlesztése áll a középpontban.
A lakosok alkalmazkodó-készsége, belső motivációja, öngondoskodási képessége befolyásolja munkaerő-piaci lehetőségeiket és életminőségüket. Fontos cél ezen kulcsterületek komplex fejlesztése, mert hozzájárul a munkaerő munkaerő-piaci érvényesüléséhez és jó egészségállapotához egyaránt. Ezen készségek fejlesztése összességében hozzájárul a térség gazdasági versenyképességéhez és erősíti a társadalmi kohéziót.

Életvezetési és munkaerő-piaci tudásbázis fejlesztése szolgáltatás-bővítéssel és szemléletformálással
A komplex területi felzárkózáshoz elengedhetetlen a felzárkózást támogató szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztése a fent említett problémák érdekében. E cél érdekében kívánjuk kifejleszteni a megyei egyéni egészség állapot monitoring rendszert, valamint az alapvető életkészségek, lelki-fizikai egészség fejlesztését célzó képzési rendszert.

A projekt céljairól részletesen

A program területi alapú megközelítéssel, Heves megye speciális adottságaihoz és igényeihez igazodó eszközökkel, ugyanakkor komplex módon kívánja fejleszteni az emberi erőforrást.

A projekt megvalósulási időszaka alatt mintegy 10 000 célcsoporttag vesz részt a felzárkóztatást elősegítő programokban.

 

Kedvezményezett:
Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

A támogatás összege: 884 829 807 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. november 15.